Misja organizacji

Kim jesteśmy?

Niezależne Zrzeszenie Studentów tworzą młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni, szalonych pomysłach i niezaspokojonej ciekawości świata.

Naszym celem jest nie tylko pobudzanie studenckiej aktywności, ale także dobra zabawa!

W Niezależnym Zrzeszeniu Studentów może działać każdy student, bez względu na rok studiów czy  kierunek, który ma chęć uczynienia rzeczywistości lepszą, niż ją zastał.

Dlaczego wybraliśmy NZS?

W naszej organizacji spotykają się osoby, które nie chcą zmarnować studiów lecz pragną wykorzystać je jak najlepiej.

Z tego względu również wspólnie realizujemy wiele wartościowych przedsięwzięć, doskonalimy nasze umiejętności i zdobywamy cenne doświadczenie zawodowe.

Niezależne Zrzeszenie Studentów, poprzez swoją działalność na forum uczelni i kraju, broni praw studenckich, organizuje życie społeczne i kulturalne młodego pokolenia Polaków oraz kreuje rozwój organizacji i swoich członków, przygotowując ich do świadomego i czynnego członkostwa w społeczeństwie obywatelskim.

NZS jest samorządną i społeczną organizacją zrzeszającą studentów kierujących się w swoich działaniach społecznym systemem wartości, chęcią uczestnictwa w życiu publicznym swojego kraju, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i pogłębiania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności publicznej.

W jaki sposób działamy?

Nasza działalność dzieli się na sześć niezależnych obszarów, których realizacja  jest dokonywana poprzez unikalny zespół projektów i działań:

Integracja środowiska studenckiego
Poprzez organizację wielu różnorakich  wydarzeń, umacniamy środowisko studenckie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, umożliwiamy rozwijanie postaw społecznych oraz kształtujemy pozytywne nastawienie do otaczającego nas świata i ludzi.

Kultura
Naszym celem jest zwiększanie rozwoju kulturalnego oraz ułatwienie studentom dostępu do dóbr kultury, poprzez organizowanie pokazów filmowych oraz spotkań ze znanymi osobistościami, w tym z alumnami.

Poznanie interkulturowe
W dobie tendencji integracyjnych bierzemy udział w przygotowaniu studentów do  zmniejszania barier psychologicznych, likwidowania uprzedzeń oraz stereotypów.

Kreowanie liderów
Absolwenci uniwersytetów powinni stać się w przyszłości liderami życia gospodarczego, społecznego i politycznego i fundamentem Państwa Polskiego. Naszym zadaniem jest więc uzupełnianie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności liderskich studentów i promowanie wśród nich aktywności w życiu studenckim i społecznym.

Rozwój wewnętrzny 
Jako organizacja uczelniana nieustannie dbamy o rozwój swojego potencjału, którego najważniejszym elementem są ludzie. Tworzymy warunki rozwoju własnych członków, wspieramy ich aktywność i inicjatywę.

Akcje charytatywne 
Poprzez organizowane przez nas akcje charytatywne budujemy wrażliwość społeczną studentów. Zwracamy uwagę na los tych istot, które zmagają się z trudnymi warunkami życia.